Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image

رنگ ها با ترکیب نورهای قرمز، آبی و سبز نمایش داده می شوند.

مقادیر رنگ ها در CSS

برای ترکیب مقدار رنگ های قرمز، سبز و آبی در HTML، از مبنای هگزا دسیمال (HEX) استفاده می شود.

کمترین مقداری که می توان به یک منبع نوری داد صفر (در مبنای هگزا دسیمال: 00 ) و بیشترین مقدار255 (در مبنای هگزا:FF) می باشد.

مقادیر HEX به صورت سه جفت از اعداد دو رقمی که با علامت # شروع می شوند مشخص می شوند.

ColorColor HEXColor RGB
#000000rgb(0,0,0)
#FF0000rgb(255,0,0)
#00FF00rgb(0,255,0)
#0000FFrgb(0,0,255)
#FFFF00rgb(255,255,0)
#00FFFFrgb(0,255,255)
#FF00FFrgb(255,0,255)
#C0C0C0rgb(192,192,192)
#FFFFFFrgb(255,255,255)

شانزده میلیون رنگ مختلف

ترکیب قرمز، سبز و آبی با مقادیر صفر تا 255، بیش از شانزده میلیون رنگ مختلف ارائه می دهد. (256*256*256)

اگر به جدول زیر نگاهی بیاندازید، نتیجه تغییر نور قرمز از صفر تا 255 را خواهید دید وقتی که نور سبز و آبی صفر باشد.

Red LightColor HEXColor RGB
#000000rgb(0,0,0)
#080000rgb(8,0,0)
#100000rgb(16,0,0)
#180000rgb(24,0,0)
#200000rgb(32,0,0)
#280000rgb(40,0,0)
#300000rgb(48,0,0)
#380000rgb(56,0,0)
#400000rgb(64,0,0)
#480000rgb(72,0,0)
#500000rgb(80,0,0)
#580000rgb(88,0,0)
#600000rgb(96,0,0)
#680000rgb(104,0,0)
#700000rgb(112,0,0)
#780000rgb(120,0,0)
#800000rgb(128,0,0)
#880000rgb(136,0,0)
#900000rgb(144,0,0)
#980000rgb(152,0,0)
#A00000rgb(160,0,0)
#A80000rgb(168,0,0)
#B00000rgb(176,0,0)
#B80000rgb(184,0,0)
#C00000rgb(192,0,0)
#C80000rgb(200,0,0)
#D00000rgb(208,0,0)
#D80000rgb(216,0,0)
#E00000rgb(224,0,0)
#E80000rgb(232,0,0)
#F00000rgb(240,0,0)
#F80000rgb(248,0,0)
#FF0000rgb(255,0,0)

سایه های خاکستری

رنگ های خاکستری با استفاده از مقدار رنگی مساوی از منبع های نوری ایجاد می شوند.

برای اینکه کار انتخاب سایه مناسب را برای شما راحت تر کرده باشیم، جدولی از سایه های خاکستری را برای شما ایجاد کرده ایم.

Gray ShadesColor HEXColor RGB
#000000rgb(0,0,0)
#080808rgb(8,8,8)
#101010rgb(16,16,16)
#181818rgb(24,24,24)
#202020rgb(32,32,32)
#282828rgb(40,40,40)
#303030rgb(48,48,48)
#383838rgb(56,56,56)
#404040rgb(64,64,64)
#484848rgb(72,72,72)
#505050rgb(80,80,80)
#585858rgb(88,88,88)
#606060rgb(96,96,96)
#686868rgb(104,104,104)
#707070rgb(112,112,112)
#787878rgb(120,120,120)
#808080rgb(128,128,128)
#888888rgb(136,136,136)
#909090rgb(144,144,144)
#989898rgb(152,152,152)
#A0A0A0rgb(160,160,160)
#A8A8A8rgb(168,168,168)
#B0B0B0rgb(176,176,176)
#B8B8B8rgb(184,184,184)
#C0C0C0rgb(192,192,192)
#C8C8C8rgb(200,200,200)
#D0D0D0rgb(208,208,208)
#D8D8D8rgb(216,216,216)
#E0E0E0rgb(224,224,224)
#E8E8E8rgb(232,232,232)
#F0F0F0rgb(240,240,240)
#F8F8F8rgb(248,248,248)
#FFFFFFrgb(255,255,255)

رنگ های امن در وب

سال ها پیش، هنگامی که کامپیوتر ها حداکثر 256 رنگ مختلف را پشتیبانی می کردند، لیستی از 216 رنگ مختلف به عنوان یک استاندارد وب پیشنهاد شد و 40 رنگ به عنوان رنگ های سیستمی رزور شد.

جدولی از 216 رنگ برای اطمینان از اینکه همه کامپیوترها رنگ ها را به درستی نمایش دهند ایجاد شد.

اما امروزه از زمانی که کامپیوتر ها توانستند میلیون ها رنگ مختلف را نشان دهد دیگر این امر مهمی نیست. به هر حال، در زیر جدول این پالت رنگی ارائه شده است.

0000000000330000660000990000CC0000FF
0033000033330033660033990033CC0033FF
0066000066330066660066990066CC0066FF
0099000099330099660099990099CC0099FF
00CC0000CC3300CC6600CC9900CCCC00CCFF
00FF0000FF3300FF6600FF9900FFCC00FFFF
3300003300333300663300993300CC3300FF
3333003333333333663333993333CC3333FF
3366003366333366663366993366CC3366FF
3399003399333399663399993399CC3399FF
33CC0033CC3333CC6633CC9933CCCC33CCFF
33FF0033FF3333FF6633FF9933FFCC33FFFF
6600006600336600666600996600CC6600FF
6633006633336633666633996633CC6633FF
6666006666336666666666996666CC6666FF
6699006699336699666699996699CC6699FF
66CC0066CC3366CC6666CC9966CCCC66CCFF
66FF0066FF3366FF6666FF9966FFCC66FFFF
9900009900339900669900999900CC9900FF
9933009933339933669933999933CC9933FF
9966009966339966669966999966CC9966FF
9999009999339999669999999999CC9999FF
99CC0099CC3399CC6699CC9999CCCC99CCFF
99FF0099FF3399FF6699FF9999FFCC99FFFF
CC0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FF
CC3300CC3333CC3366CC3399CC33CCCC33FF
CC6600CC6633CC6666CC6699CC66CCCC66FF
CC9900CC9933CC9966CC9999CC99CCCC99FF
CCCC00CCCC33CCCC66CCCC99CCCCCCCCCCFF
CCFF00CCFF33CCFF66CCFF99CCFFCCCCFFFF
FF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FF
FF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FF
FF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FF
FF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FF
FFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFF
FFFF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFF