Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image

صفحه بندی در وب، برای اینکه سایت شما جذاب به نظر برسد، بسیار مهم است.

پس صفحه وبتان را با دقت طراحی نمایید.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<div id="container" style="width:500px">

<div id="header" style="background-color:#FFA500;">
<h1 style="margin-bottom:0;">Main Title of Web Page</h1></div>

<div id="menu" style="background-color:#FFD700;height:200px;width:100px;float:left;">
<b>Menu</b><br />
HTML<br />
CSS<br />
JavaScript</div>

<div id="content" style="background-color:#EEEEEE;height:200px;width:400px;float:left;">
Content goes here</div>

<div id="footer" style="background-color:#FFA500;clear:both;text-align:center;">
Copyright Designr.ir</div>

</div>
 
</body>
</html>

خروجی کد :

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<table width="500" border="0">
<tr>
<td colspan="2" style="background-color:#FFA500;">
<h1>Main Title of Web Page</h1>
</td>
</tr>

<tr valign="top">
<td style="background-color:#FFD700;width:100px;text-align:top;">
<b>Menu</b><br />
HTML<br />
CSS<br />
JavaScript
</td>
<td style="background-color:#eeeeee;height:200px;width:400px;text-align:top;">
Content goes here</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="2" style="background-color:#FFA500;text-align:center;">
Copyright ? Designr.ir</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

خروجی کد بالا :

 صفحه بندی وب سایت ها

بیشتر وب سایت ها محتویات خود را در چندین ستون قرار می دهند (به فرمت مجله ها یا روزنامه ها)

با استفاده از عناصر <div> یا <table> می توان حالت چند ستونی را ایجاد نمود.

\\ گرچه می توان به وسیله جداول HTML، صفحه بندی نمود اما باید دانست که جداول برای ارائه داده ها در قالب جدول هستند نه ابزاری برای صفحه بندی.

صفحه بندی با استفاده از عناصر <div>

\عنصر <div> یک عنصر block می باشد که برای گروه بندی عناصر HTML استفاده می شود.

توجه:  CSS برای چیدمان عناصر یا ایجاد پس زمینه یا نمای رنگی برای صفحات استفاده می شود.

در مثال زیر، از پنج عنصر div برای صفحه بندی استفاده شده است. همچنین از CSS برای تعیین مکان عناصر، ایجاد پس زمینه رنگی و مشخص کردن عرض و ارتفاع عناصر استفاده شده است:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<div id="container" style="width:500px">

<div id="header" style="background-color:#FFA500;">
<h1 style="margin-bottom:0;">Main Title of Web Page</h1></div>

<div id="menu" style="background-color:#FFD700;height:200px;width:100px;float:left;">
<b>Menu</b><br />
HTML<br />
CSS<br />
JavaScript</div>

<div id="content" style="background-color:#EEEEEE;height:200px;width:400px;float:left;">
Content goes here</div>

<div id="footer" style="background-color:#FFA500;clear:both;text-align:center;">
Copyright © designr.ir</div>

</div>

</body>
</html>

کد HTML بالا نتیجه زیر را ایجاد خواهد کرد:

 

صفحه بندی با استفاده از جداول

راه ساده ایجاد یک صفحه بندی، استفاده از تگ <table> می باشد.

حالت چند ستونی به وسیله عناصر <div> یا <table> ایجاد می شود. CSS برای تعیین مکان عناصر یا ایجاد پس زمینه یا نمایی رنگی برای صفحات استفاده می شود.

\\ استفاده از جداول برای حالت چند ستونی، کاربرد درستی از عنصر <table> نمی باشد. هدف از عنصر <table> نمایش داده ها در قالب جدول است.

در مثال زیر، از یک جدول با سه سطر و دو ستون استفاده شده است. با استفاده از خصوصیت colspan سلول های سطرهای اول و آخر با هم ادغام شده اند.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<table width="500" border="0">
<tr>
<td colspan="2" style="background-color:#FFA500;">
<h1>Main Title of Web Page</h1>
</td>
</tr>

<tr valign="top">
<td style="background-color:#FFD700;width:100px;text-align:top;">
<b>Menu</b><br />
HTML<br />
CSS<br />
JavaScript
</td>
<td style="background-color:#EEEEEE;height:200px;width:400px;text-align:top;">
Content goes here</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="2" style="background-color:#FFA500;text-align:center;">
Copyright © designr.ir</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

کد بالا نتیجه زیر را ایجاد می کند.

نکات مهم

نکته: بزرگترین مزیت استفاده از CSS  این است که اگر کد CSS را در یک style sheet بیرونی قرار دهید سایت شما خیلی راحت تر حفظ می شود. شما می توانید صفحه بندی کل وب سایتتان را با ویرایش یک فایل تغییر دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد CSS به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش CSS-معرفی سی اس اس

نکته: به دلیل اینکه ایجاد صفحه بندی های پیشرفته زمان گیر است، گزینه سریعتر، استفاده از یک الگو(template) می باشد. با جستجو در گوگل می توانید وب سایت های رایگانی را که این الگو ها را ارائه می دهند بیابید. (می توانید از آنها استفاده کنید و آنها را سفارشی کنید.)


تگ های صفحه بندی  در HTML