Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image

یک iframe برای نمایش صفحه وب، درون یک صفحه وب دیگر استفاده می شود.

دستور اضافه کردن یک iframe

<iframe src="/URL"></iframe>

URL به مکان صفحه مجزای دیگری اشاره دارد.


تنظیم عرض و طول iframe

خصوصیت height و width برای تعیین طول و عرض یک iframe استفاده می شود.

مقدار این خصوصیت ها به طور پیش فرض بر حسب پیکسل بیان می شود اما می توان آنرا به درصد نیز بیان کرد. (مثل 80 %)

<iframe src="/demo_iframe.htm" width="200" height="200"></iframe>

حذف Border یا خطوط حاشیه iframe

خصوصیت frameborder مشخص می کند آیا حاشیه نمایش داده شود یا نه.

با تنظیم آن به عدد صفر حاشیه برداشته می شود.

<iframe src="/demo_iframe.htm" frameborder="0"></iframe>

استفاده از iframe به عنوان مقصد یک لینک

یک iframe می تواند به عنوان مقصد یک لینک استفاده شود.

خصوصیت target در یک لینک باید به خصوصیت name در عنصر iframe اشاره کند.

<iframe src="/demo_iframe.htm" name="iframe_a"></iframe>
<p><a href="http://www.beyamooz.com" target="iframe_a">beyamooz.com</a></p>

تگ iframe