Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image

لیست های رایج در HTML لیست های ترتیبی و غیر ترتیبی هستند.

نحوه ایجاد لیست نامرتب در سند HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h4>An Unordered List:</h4>
<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

</body>
</html>

نحوه ایجاد لیست مرتب در HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h4>An Ordered List:</h4>
<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

</body>
</html>

(شما می توانید مثال های بیشتر را در پایین این صفحه مشاهده کنید.)


لیستهای نامرتب (Unorder List)

یک لیست غیر ترتیبی یا نامرتب با تگ <ul> شروع می شود. آیتم های هر لیست با تگ <li> شروع می شوند. (List Item)

آیتم های یک لیست به وسیله گلوله نشانه گذاری می شوند. (دایره های کوچک سیاه رنگ)

<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Milk</li>
</ul>

نحوه نمایش کد بالا در مرورگر:

  • Coffee
  • Milk

لیست های مرتب (Order List)

یک لیست مرتب یا ترتیبی با تگ <ol> شروع می شود. آیتم های هر لیست با تگ <li> شروع می شوند.

 آیتم های یک لیست به وسیله اعداد نشانه گذاری می شوند.

<ol>
<li>Coffee</li>
<li>Milk</li>
</ol>

نحوه نمایش کد بالا در مرورگر:

  1. Coffee
  2. Milk

لیست های تعریفی (Description List)

یک لیست تعریفی لیستی از آیتم هاست که هر آیتم توضیحی دارد.

لیست های تعریفی با تگ <dl> نوشته می شوند.

تگ <dl> به همراه تگ <dt> (که آیتم های موجود در لیست را مشخص می کند) و تگ <dd> ( که آیتم های موجود در لیست را توضیح می دهد) استفاده می شود.

<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>- black hot drink</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>- white cold drink</dd>
</dl>

نحوه نمایش کد بالا در مرورگر:

Coffee
– black hot drink
Milk
– white cold drink

نکات مهم و اساسی

نکته: درون آیتم های یک لیست، می توانید تصویر، لینک، تگ </ br>، لیستی دیگر و غیره را قرار دهید.

موفق باشید.