Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image

لیست های رایج در HTML لیست های ترتیبی و غیر ترتیبی هستند.

نحوه ایجاد لیست نامرتب در سند HTML.

نحوه ایجاد لیست مرتب در HTML.

(شما می توانید مثال های بیشتر را در پایین این صفحه مشاهده کنید.)


لیستهای نامرتب (Unorder List)

یک لیست غیر ترتیبی یا نامرتب با تگ <ul> شروع می شود. آیتم های هر لیست با تگ <li> شروع می شوند. (List Item)

آیتم های یک لیست به وسیله گلوله نشانه گذاری می شوند. (دایره های کوچک سیاه رنگ)

نحوه نمایش کد بالا در مرورگر:

  • Coffee
  • Milk

لیست های مرتب (Order List)

یک لیست مرتب یا ترتیبی با تگ <ol> شروع می شود. آیتم های هر لیست با تگ <li> شروع می شوند.

 آیتم های یک لیست به وسیله اعداد نشانه گذاری می شوند.

نحوه نمایش کد بالا در مرورگر:

  1. Coffee
  2. Milk

لیست های تعریفی (Description List)

یک لیست تعریفی لیستی از آیتم هاست که هر آیتم توضیحی دارد.

لیست های تعریفی با تگ <dl> نوشته می شوند.

تگ <dl> به همراه تگ <dt> (که آیتم های موجود در لیست را مشخص می کند) و تگ <dd> ( که آیتم های موجود در لیست را توضیح می دهد) استفاده می شود.

نحوه نمایش کد بالا در مرورگر:

Coffee
– black hot drink
Milk
– white cold drink

نکات مهم و اساسی

نکته: درون آیتم های یک لیست، می توانید تصویر، لینک، تگ </ br>، لیستی دیگر و غیره را قرار دهید.

موفق باشید.