DESIGNR

لینک ها در HTML لینک ها تقریبا در تمام صفحات وب پیدا می شوند. لینک ها به کاربران اجازه می دهند تا از صفحه ای به صفحه دیگر کلیک کنند. Hyperlink (یا Link ها) در HTML یک hyperlink یا link یک کلمه یا گروهی از کلمات یا عکس می باشد که شما می توانید با کلیک […]

تگ <font> نباید استفاده شود تگ <font> در HTML 4 رایج نیست و در HTML 5 حذف شده است. کنسرسیوم World Wide Web یا (w3c) تگ <font> را از دستوراتش حذف کرده است. در HTML 4، باید از CSS (یا style sheetها) برای تعیین خصوصیات نمایش عناصر استفاده کرد. مثال زیر نشان می دهد که چگونه HTML با تگ <font> کار […]

HTML از تگ های <b> و <i> برای bold و italic کردن متن ها استفاده می کند. این تگ ها به تگ های فرمت دهی معروف هستند. (برای دیدن لیستی از این تگ ها به پایین این صفحه نگاه کنید.)

پاراگراف ها، قسمت عمده ای از یک سند HTML را تشکیل می دهند. پاراگراف ها در HTML پاراگراف ها به وسیله تگ <p> تعریف می شوند.

عنوان ها در سندهای HTML، عناصر مهمی هستند. عنوان ها در HTML Wiki عنوان یا سرتیتر در HTML به وسیله تگ های <h1> تا <h6> تعریف می شود. <h1> برای مهمترین سرتیتر استفاده می شود. <h6> کم اهمیت ترین سرتیتر را تعریف می کند.

خصوصیت ها اطلاعات بیشتری در مورد عناصر HTML می دهند. خصوصیت ها در HTML بعضی عناصر در HTML دارای خصوصیت هایی می باشند. خصوصیت ها اطلاعات بیشتری در مورد یک عنصر می دهند. خصوصیت ها همیشه در تگ شروع نوشته می شوند. خصوصیت ها به صورت روبرو نوشته می شوند: (“مقدار”=نام خصوصیت) مثال: لینک ها […]

Page 6 of 9« First...45678...Last »