DESIGNR

HTML از تگ های <b> و <i> برای bold و italic کردن متن ها استفاده می کند. این تگ ها به تگ های فرمت دهی معروف هستند. (برای دیدن لیستی از این تگ ها به پایین این صفحه نگاه کنید.)

پاراگراف ها، قسمت عمده ای از یک سند HTML را تشکیل می دهند. پاراگراف ها در HTML پاراگراف ها به وسیله تگ <p> تعریف می شوند.

عنوان ها در سندهای HTML، عناصر مهمی هستند. عنوان ها در HTML Wiki عنوان یا سرتیتر در HTML به وسیله تگ های <h1> تا <h6> تعریف می شود. <h1> برای مهمترین سرتیتر استفاده می شود. <h6> کم اهمیت ترین سرتیتر را تعریف می کند.

خصوصیت ها اطلاعات بیشتری در مورد عناصر HTML می دهند. خصوصیت ها در HTML بعضی عناصر در HTML دارای خصوصیت هایی می باشند. خصوصیت ها اطلاعات بیشتری در مورد یک عنصر می دهند. خصوصیت ها همیشه در تگ شروع نوشته می شوند. خصوصیت ها به صورت روبرو نوشته می شوند: (“مقدار”=نام خصوصیت) مثال: لینک ها […]

سند های HTML به وسیله عناصر HTML تعریف می شوند. عناصر (Element) یک عنصر در HTML، هر چیزی از تگ شروع تا تگ پایان می باشد:

عناصر پایه ای در HTMLاز اینکه احیاناً در مثال ها از تگ هایی که شما نیاموخته اید استفاده می شود نگران نباشید.در فصل های بعد آنها را خواهید آموخت.عنوان ها (Heading)Wikiعنوان ها در HTML به وسیله تگ های <h1> تا <h6> تعریف می شوند.

Page ۹ of ۱۱« First...۷۸۹۱۰۱۱